top of page

La Federació Catalana d'Entitats Corals (FCEC) és una entitat autònoma, amb personalitat jurídica, que té per finalitat essencial impulsar i coordinar les activitats corals tipus col·lectiu de les entitats federades; i per objectiu complementari l'assessorament i l'orientació a les agrupacions adherides, i la promoció de noves entitats corals. La FCEC fou constituïda a Manresa, el dia 5 de juny de 1982, per acord de les entitats fins llavors agrupades al Secretariat dels Orfeons de Catalunya (1959-1982), successor —al seu torn—, en l'àmbit corporatiu, de la Germanor dels Orfeons de Catalunya (1918-1939). La personalitat jurídica li és reconeguda, també, en la seva condició de membre —com a moviment nacional— de la Federació Europea de Joves Corals (EUROPA CANTAT) i de la Federació Internacional per a la Música Coral (IFCM). Actualment, hi ha més de 520 entitats corals federades a la FCEC.

Objectius

La FCEC entén el cant coral com un bé de cultura i cerca l'obtenció d'un millorament artístic constant: orienta, coordina i assessora sobre el Cant Coral a Catalunya; facilita els mitjans de millorament tècnic i estètic; aglutina i impulsa la vida coral col·lectiva; vetlla els continguts socials i humanístics de la música coral; és receptora de les activitats del món coral i n'informa les entitats federades; i promou i ajuda a la creació de noves entitats corals. 

Què fem?

Festival

Activitats diverses

Concerts

Carnet de cantaire

Cursos

Edicions

bottom of page